Donate
Đăng nhập

Chính sách thông tin

  • Sapien VN chỉ yêu cầu Helper và Client cung cấp thông tin mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến việc đảm bảo chất lượng của Helper, cam kết của Client và nâng cao trải nghiệm của cả hai đối tượng trên 
  • Sapien VN không tiết lộ thông tin cá nhân của Helper và Client cho các tổ chức bên ngoài trừ những đối tác đem lại giá trị cộng thêm cho khách hàng hoặc cơ quan thực thi pháp luật
  • Thông tin của Helper và Client được lưu giữ một cách chính xác, đầy đủ, bảo mật trong phạm vi khả năng của Sapien và sao lưu thường xuyên
  • Sapien có quyền biên tập lại nội dung của Helper và Client về chính tả, ngữ pháp và chỉnh lỗi hiển thị mà không thay đổi nội dung chính
  • Sapien có quyền cập nhật thông tin của coach, coachee khi có thay đổi mà coach, coachee chưa thể cập nhật kịp thời
  • Mọi thông tin tài khoản của khách hàng tương tác với hệ thống qua việc nhận, gửi email. Vì vậy, để bảo mật thông tin cá nhân của mình, Helper và Client cần phải bảo mật cả thông tin email của mình
  • Sapien VN sẽ không chịu trách nhiệm khi có những sự cố bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh hay tấn công mạng 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram