Donate
Đăng nhập

3 bước để tham gia Directory

bước 1

đăng ký tài khoản helper

bước 2

xây dựng profile

bước 3

Sapien xác minh
Ở giai đoạn hiện tại, bạn sẽ được listing trên Sapien với gói Pro miễn phí. Điều này có nghĩa là bạn được hiện số điện thoại, thông tin social và website công khai.  Chỉ khi bạn có được khách hàng giới thiệu từ Sapien, bạn sẽ trích ra 20% giá trị hợp đồng với khách đó cho Sapien. Đây là khoản kinh phí giúp Sapien vận hành bền vững cũng như động lực để tiếp tục phát triển hơn nữa.

Đăng ký Helper

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram