Donate
Đăng nhập

Vi phạm chính sách

  • Trong trường hợp Helper của Sapien VN bị tố giác hoặc bị phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật thì Sapien có quyền xóa tài khoản cũng như thông tin người dùng ra khỏi nền tảng ngay lập tức
  • Trong trường hợp Helper đã nhận được tiền phí dịch vụ từ Client nhưng cố ý che giấu, không trích tiền trả phí hoa hồng cho Sapien VN trong vòng năm ngày kể từ lúc nhận tiền thì sau ba lần nhắc nhở, chúng tôi sẽ buộc phải xóa Helper đó ra khỏi nền tảng và đưa vào danh sách đen - những người Sapien VN sẽ không bao giờ hợp tác lại lần nữa
  • Ngoài ra, nếu Helper và Client vi phạm những nguyên tắc/trách nhiệm đã nêu ở mục số 4 (điều khoản dành cho Helper) và số 5 (điều khoản dành cho Client) quá ba lần thì sẽ bị cấm khỏi nền tảng Sapien vĩnh viễn. 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram